63-“สุขภาพดีไม่มีขาย…มาเริ่มต้นออกกำลังกายกันเถอะ”

  “สุขภาพดีไม่มีขาย…มาเริ่มต้นออกกำลังกายกันเถอะ”

 

 Read more

บรรยายโดย คุณชาคริต บุญคง

22 ตุลาคม 2563 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิริทร์พิบูลนิยม ชั้น 1
อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววริษา ด้วยดี โทร. 0 2441 9003 ต่อ 1331 Email: warisa.dua@mahidol.ac.th