เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 515 Protein Technologies and Applications

เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 515 Protein Technologies and Applications
(2 Credits)


หัวข้อการสอน
Proteomics, Expression Profiling by 2D Electrophoresis, Mass Spectrometry, Bioinformatics Tools for Proteomic Analysis
Phage Display, Protein Database, Protein Visualization, Drug Design, Fluorescent Protein Technology

Read more

วันเปิดสอน 28 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม panadda.boo@mahidol.ac.th (Program Director)
หรือ ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี chalongrat.nor@mahidol.ac.th (Course Coordinator)