สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป รายวิชา MBNS 600 Neurobiology

link: Mahidol Apprenticeship Program (MAP) – Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

(3 Credits)
Lecture: Jan 23, 2023 to Feb 13, 2023
Lab: Jan 15, 2023 to Feb 17, 2023

Read more

Course coordinator :
Prof. Dr. Jiraporn Panmanee
jiraporn.pam@mahidol.ac.th