สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป รายวิชา MBNS 757 Drug Development for Neurolgical Diseases

link: Mahidol Apprenticeship Program (MAP) – Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

(2 Credits)
Lecture: Apr. 10, 2023 to May 5, 2023

Read more

Course coordinator :
Prof. Dr. Jiraporn Panmanee
jiraporn.pam@mahidol.ac.th