เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 500: Essentials in Molecular Biology

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 500: Essentials in Molecular Biology

ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ โครงสร้างของกรดนิวคลิอิก ยีนและการจัดองค์ประกอบของ จีโนม การจำลองตัวของดีเอ็นเอ การถอดรหัสพันธุกรรม การแปลรหัสพันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต การสกัด แยกบริสุทธิ์ และตรวจวัดกรดนิวคลิอิก ดีเอ็นเอโคลนนิ่ง ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส และการหาลำดับดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน การวิเคราะห์โปรตีนพื้นฐาน ชีวสถิติพื้นฐาน

Read more

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

เนื้อหารายวิชา : https://mb.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/MBMG500-course-syllabus-2022.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=1895

วันที่เปิดสอน : 2 – 25 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ (apinunt.udo@mahidol.ac.th)