เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBNS 656: Behavioral and Cognitive Neuroscience

เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBNS 656: Behavioral and Cognitive Neuroscience

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBNS 656: Behavioral and Cognitive Neuroscience

ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสมอง จิตใจ และพฤติกรรม ประสาทชีววิทยาของการรู้คิด ปัจจัยระดับแง่มุมทางพันธุกรรมและโมเลกุลของการรู้คิด การใช้สัตว์ทดลองในการศึกษาพฤติกรรม การประเมินพฤติกรรมในสัตว์ทดลอง พยาธิสภาพของจิตใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองและคลื่นไฟฟ้าสมองอีอาร์พี แบบทดสอบทางจิตวิทยา ภาพรังสีทางระบบประสาท การรู้คิดในมนุษย์ การคิดเชิงบริหาร พฤติกรรมทางสังคมและการรู้คิดทางสังคม พหุปัญญา
เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBNS 656: Behavioral and Cognitive Neuroscience Read more

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

เนื้อหารายวิชา : https://mb.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/MBNS656_Behav_Cognitive-Neuroscience-2022.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=2383

วันที่เปิดสอน : กันยายน – ตุลาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ. ดร. นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ (vorasith.sir@mahidol.edu) และ อ. ดร.จิราพร ปานมณี (jiraporn.pam@mahidol.edu)