ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561

ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 5 รายชื่อ ดังนี้

กลุ่มข้าราชการตำแหน่งระดับปฏิบัติการและชำนาญการ
– นายชะเอม ไพเราะ
กลุ่มลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ
– นายคณาธิป มีทวี
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งงานด้านวิชาการ
– ผศ.ดร.นริศร กิติยานันท์
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป
– นางพิลาวัลย์ ทองสมคิด
– นายณรงค์ ทองน้อย