61-MB Graduation Party

   MB Graduation Party 2018

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องอาหารชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล