MB Green

[widget id=”ajaxsearchlitewidget-3″]

พันธกิจ: ด้านส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างสภาวะแวดล้อมที่มีความสุข สามัคคี ปลอดภัยและสอดคล้อง กับนโยบายสีเขียว

สถาบันฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายสีเขียว โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะกรรมการบริหารสถาบันมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการอำนวยการความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม คณะกรรมการจัดการพลังงาน และทีมทำงาน MB GO คณะกรรมการวิศวกรรมอาคาร ระบบกายภาพและการจัดการพื้นที่ เป็นต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพ สร้าง ความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความสุขในที่ทำงาน (ภายใต้นโยบาย MB Happy Workplace) และสร้างจิตสำนึก นโยบายสีเขียว (ภายใต้นโยบาย MB Green) ทั้งนี้กำหนดให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมอ และคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ นำโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องลงสำรวจตามพื้นที่ต่าง ๆ บริเวณสถาบันฯ อยู่เป็นประจำ เพื่อตรวจประเมิน รับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรและหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารของสถาบันฯ ต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องนโยบายสีเขียว โดยเฉพาะเรื่องการแยกขยะ ลดการใช้ลิฟต์ เป็นต้น คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากบุคลากรและผลการประชุมของคณะกรรมการมารายงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ซึ่งได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ อาทิ การประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเคมีการประกาศเรื่องการใช้และสั่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประกาศเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและใช้ตู้เย็น –80 องศาเซลเซียส และประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ติดตามและประเมินผลเป็นประจำและนำผลการประเมินมารายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกระบวนการ และความพึงพอใจต่อไป

1. SETTING AND INFRASTRUCTURE – การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน

Thermal Insulation of MB-Building

เพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคาร โดยใช้ฉนวนกันความร้อนเป็นแผ่นผนังด้านในอาคารติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณที่มีแสงแดดส่องตลอดเวลา สามารถลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารให้เย็นลง เพื่อประหยัดไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Clean and Green Landscape

ปลูกต้นไม้ตามอาคาร จุดต่างๆ เพิ่มร่มเงาให้กับอาคาร เป็นการลดความร้อนของอาคาร แล้วยังทำให้อากาศ สภาพแวดล้อมดีด้วย

Elevators Maintenance

การบำรุงรักษาลิฟท์เป็นประจำ และสามารถเปิดบริการลิฟท์ทั้งคู่ให้แบ่งเบาภาระยืดอายุการใช้งาน ตลอดจนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องลิฟท์สามารถช่วยให้ลิฟท์ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานไฟฟ้าตามมาตรฐานที่กำหนด

MB Garden

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของสถาบันฯ โดยรอบเพื่อความสวยงามและเพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับอาคาร เป็นการลดความร้อนของอาคารบางส่วนแล้วยังส่งเสริมทำให้สภาพแวดล้อมดี อากาศดี ลดโลกร้อนได้ด้วย

5 S Activity

5 ส คือการจัดระเบียบและปรับปรุงที่ทำงานสถานประกอบกิจการ และงานของตนด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้วิธี สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

Big cleaning Activity

กิจกรรมประจำปี ที่ทางสถาบันดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยการร่วมกันทำความสะอาด อาคาร สถานที่ให้สะอาด สวยงาม

2. ENERGY AND CLIMATE CHANGE – การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ENERGY AND CLIMATE CHANGE AT MB

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้ให้ความสำคัญของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน จึงให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยไม่ให้เกิดลุกลามใหญ่โตอันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สถาบันฯ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย แผน โครงการ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสอดคล้องกับหน่วยงานหลักทางมหาวิทยาลัยมหิดล มาโดยตลอด

Conservation of Energy

กิจกรรมอบรมความรู้ให้กับบุคลากรของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงาน” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน โดยบุคลากรของสถาบันฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก ได้เปิดการอบรมเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา

ติดแผ่นโปสเตอร์ และ สติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงานภายในสถาบัน

สถาบันฯ ได้จัดทำการประชาสัมพันธ์และติดแผ่นโปสเตอร์ และ สติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงานภายในสถาบัน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการประหยัดพลังงาน

3. WASTE MANAGEMENT – การจัดการขยะ

Training: Chemical Waste and Radiation Safety

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี ผลกระทบและอันตรายจากสารเคมี
  • การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการสารเคมี
  • ความรู้เกี่ยวกับ MSDS (Material Safety Data Sheet) และฉลากสารเคมี)
  • การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเมื่อมีสารเคมีหก (Chemical Spill)
  • วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากการใช้สารเคมี

4. WATER MANAGEMENT – การจัดการน้ำ

กิจกรรมการปล่อยน้ำเสียในส่วนงาน

ระบบการปล่อยน้ำเสียภายในอาคารของสถาบันฯ มีการรวบรวมไว้ที่บ่อพักน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยเข้าบ่อบำบัดน้ำเสียที่เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย โดยจะมีปั้มดูดเข้าไปรวมกับบ่อบำบัดรวมก่อนที่จะทำการทิ้งออกไป

Service:Laboratory Grade Water

สถาบันฯให้บริการน้ำคุณภาพเพื่อใช้ในห้อง Lab น้ำสะอาดช่วยลดค่าใช้จ่าย

5. TRANSPORTATION – การสัญจร

สถาบันจัดหารถให้ นักศึกษา บุคลากรเดินทางร่วมกัน(Carpooling)

สถาบันได้จัดหารถสำหรับรับส่งบุคลากรฟรีในการทำกิจกรรมภายนอก เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้รถร่วมกันในเส้นทางเดียวกัน และเป็นการประหยัดพลังงาน ตลอดจนงบประมาณด้วย

6. EDUCATION FOR GREEN – การศึกษาและงานวิจัย