MB Social Engagement

MB Social Engagement

“WE MB ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เป็นกิจกรรมให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และประชาชน ทั่วไปในพื้นที่ให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องถ่ายทอดให้กับภายในชุมชนและ บริเวณใกล้เคียงได้ โดยดร.พร้อมสิน มาศรีนวล และ ดร.อลิตา คงชนะกุล จากศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วม ทั้งนี้ทางสถาบันฯยังได้ให้ความสนับสนุน อาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมในวันนี้ด้วย

ขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม