สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 514: Protein Structure and Function

เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG 514: Protein Structure and Function


Molecular Biology of Proteins , Protein Chromatography , Enzyme Kinetics Assay , Protein-Protein Interaction ,X-Ray Crystallography , Tools for Protein Research e.g. Fluorescence Microscope, Circular Dichroism Spectroscopy and Pymol
Read more

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

เนื้อหารายวิชา : https://mb.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/MBMG514-course-syllabus-2022.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=2615

วันที่เปิดสอน : 7 – 25 พฤศจิกายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม (panadda.boo@mahidol.ac.th)