สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษารายวิชา MBNS605

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษารายวิชา MBNS605: Neurochemistry ในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป

ศึกษาหลักการของการสื่อสารด้วยสารเคมี สารสื่อสัญญาณตัวที่สอง วิถีการนำส่งสัญญาณ สารสื่อประสาท ตัวต้อนรับสารสื่อประสาท สัญญาณของตัวต้อนรับฮอร์โมนที่นิวเคลียส ความก้าวหน้าในการวิจัยของเซลล์ประสาทต้นกำเนิดและแบบจำลองระดับโมเลกุลสำหรับประสาทวิทยาศาสตร์

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร: https://bit.ly/mbns605-course-list
Course Syllabus: https://bit.ly/mbns605-course-syllabus

วันที่เปิดสอน: 25 กันยายน – 27 ตุลาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง (banthit.che@mahidol.edu)


Read more