Meet the Director #4.1

Meet the Director #4.1


Meet the Director 4.1
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล แจ้งข่าวดีให้กับบุคลากรทราบถึงผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปี 2561 ว่าสถาบันฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ซึ่งเห็นได้จากจำนวนผลงานทางวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา, รางวัลที่นักศึกษาได้รับ, ความเป็นระบบในการบริหารจัดการระเบียบคลังและพัสดุ, คะแนนผลการประเมิน EdPEx ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจน การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนสะท้อนถึงการที่บุคลากรของสถาบันฯ ให้ความสำคัญต่อค่านิยม WE MB และค่านิยมทั้ง 7 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ M-A-H-I-D-O-L