Meet the Director #6


MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6 “ผู้อำนวยการพบปะชาว MB” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษา
ของสถาบันฯได้มีโอกาสพบปะและสื่อสาร รวมทั้งเป็นเวทีให้มีการซักถาม

และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันกับทีมบริหาร
สถาบัน เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงานสามารถนำพาสถาบันฯไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน”

Read more