Meet the Innopreneurs

Meet the Innopreneurs หัวข้อเรื่อง “Innovation Driven Entrepreneurship (IDE): Opportunity Exploration for Researchers


Online Registration

วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
เวลา 9.00–12.00 น.
จัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
บรรยายเป็นภาษาไทย

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2564
ทีมงานจะส่งลิงค์ Zoom ไปตามอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววริษา ด้วยดี โทร. 02 441 9903-7 ต่อ 1331
อีเมล warisa.dua@mahidol.ac.th

Read more