วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

MB 2021-2024-01
MB 2021-2024-02
MB 2021-2024-03
MB 2021-2024-04
MB 2021-2024-01 MB 2021-2024-02 MB 2021-2024-03 MB 2021-2024-04

บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ

ถ้ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ บุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอ ก็จะสามารถทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม รวมทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญหาได้อย่างเต็มที่

Read more

   รวมสรุปเนื้อหา Meet the Director