Message from director

vission

vission

   รวมสรุปเนื้อหา Meet the Director

Meet the Director ครั้งที่ 7

Meet the Director ครั้งที่ 7 : วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
อ่านรายละเอียด

Satellite meeting with the Director

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลจัดกิจกรรม Satellite meeting with the Director

MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

Meet the Director 6 : In 2019, the MB has initiated a number of projects towards world-class education, research excellence and happy workplace; for example, the co-working/maker space @ MB, MB Aquaculture Facility and MB Work Smart (Flexi Time & Workplace) Policy.

Meet the Director # 5th

Meet the Director # 5th :   “The challenging goals are to continue advancing the quality of research, which creates value for the society and to continue developing efficient management system that, in turn, provides the staff with stability and sustainable progress”

Meet the Director 4.1

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล แจ้งข่าวดีให้กับบุคลากรทราบถึงผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปี 2561 ว่าสถาบันฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ซึ่งเห็นได้จากจำนวนผลงานทางวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา, รางวัลที่นักศึกษาได้รับ, ความเป็นระบบในการบริหารจัดการระเบียบคลังและพัสดุ, คะแนนผลการประเมิน EdPEx ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจน การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนสะท้อนถึงการที่บุคลากรของสถาบันฯ ให้ความสำคัญต่อค่านิยม WE MB และค่านิยมทั้ง 7 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ M-A-H-I-D-O-L

    Read more

Meet the Director #4

“ชาว MB ต้องมุ่งมั่นที่จะสั่งสมความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในทุกด้าน เชี่ยวชาญ รู้จริง สมเหตุ สมผล เป็นบุคคลของส่วนรวม สร้างสามัคคี”

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561: ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ใช้เวที Meet the Director เป็นช่องทางในการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้บุคลากรภายในสถาบันฯ ร่วมรับรู้และเข้าใจพร้อมนำไปปฏิบัติ โดย Meet the Director ครั้งที่ 4 ได้นำการใช้เว็บ Slido (เข้าใช้งานผ่าน slido.com) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการถาม-ตอบระหว่างบุคลากรกับผู้อำนวยการและทีมบริหารในลักษณะการสื่อสารสองทาง ตลอดจนโหวตคำตอบของโพลที่ตั้งไว้ นั่นคือ สวัสดิการเพื่อชาว MB และเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนกลาง โดยไม่จำเป็นต้องยกมือตอบคำถามผ่านไมโครโฟน ทำให้บุคลากรสะดวกในการถามตอบอย่างตรงประเด็น ทั้งนี้ เพื่อเป็นรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากที่ประชุมโดยตรง และเน้นนโยบายของการมีส่วนร่วมแบบสองทาง ทาง

  Read more

Meet the Director #3

เพราะการสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารได้” ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จึงใช้เวที MEET THE DIRECTOR เป็นช่องทางในการสื่อสารนโยบายการบริหารงานของสถาบันฯ เพื่อนำเสนอกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
   Read more

Meet the Director #2

มีทิศทางชัดเจน วิจัยเข้มแข็ง รักษากฎระเบียบ” นี่คือคำชื่่นชมจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้เล่าให้พวกเราชาว MB ฟังในงาน Meet the Director ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นภาพทิศทางการดำเนินงานของสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมที่จะก้าวสู่วิสัยทัศน์ของสถาบันฯ นั่นคือ “การเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำระดับ โลกด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
   Read more

Meet the Director #1

ภายหลังจากที่ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ในโอกาสนี้นับเป็นการพบประชาคมชาว ชีวโมเลกุลอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในงาน “Meet the Director” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้อง ประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม เพื่อแถลงแนวทางในการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ของ สถาบันฯ คือ “เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลกด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล” ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับ นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
  Read more