MOU สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จับมือ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพจิตและประสาทวิทยาศาสตร์

26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต โดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมลงนามความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินการพัฒนางานวิจัยและศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรด้านสุขภาพจิตและประสาทวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต ได้ร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการบูรณาการความรู้ทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์และประสาทจิตเวชศาสตร์เข้ากับงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านสมอง จิตใจ และพฤติกรรม ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้กับการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จึงนับเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและบริการด้านสุขภาพจิต รวมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพสมองและสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป เช่น ปัญหาด้านการนอนหลับ ภาวะจิตเภทต่อความบกพร่องด้านการรู้คิด และภาวะสมองเสื่อม เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคต