News-KM

[widget id=”ajaxsearchlitewidget-3″]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง “อยู่อย่างไร…ห่างไกลอัลไซเมอร์

หัวข้อ KM “การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย”

การอบรมเรื่อง “สมอง:การเสริมศักยภาพ การเรียนรู้ ความจำ และการเสพติด

ขอเชิญ อาจารย์/นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

การบรรยายพิเศษ”เกณฑ์ใหม่ .. กับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”

1 2 7

All Link