News MB

News

  Upcoming events

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป
MBMG 515 Protein Technologies and Applications

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป
MBNS 650 Developmental Neuroscience

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
เรื่อง “ประกาศใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล : ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก และการตรวจสอบผลงานตีพิมพ์เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย”

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 221 รายการ

  ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read more

All Link

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Shrimp Molecular Biology Research Laboratory (C204) received an award for the presentation of a good level of laboratory safety.

Congratulations to Prof. Suthat Fucharoen, M.D. and Prof. Dr. Duncan R. Smith, 2 of the 18 faculty members of Mahidol University, who have the highest numbers of publications and citations in the Top 2% of the world.

สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.สุธี ยกส้าน เป็นผู้ประดิษฐ์ กรรมวิธีการตรวจโปรตีนเดงกีในปัสสาวะด้วยวิะอีลิซา ที่ได้รับสิทธิบัตรเลขที่ 12478

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ อ.ดร. อลิสา ทับสุวรรณ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ดร. ดวงฤดี ธารรำลึก ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติกร นพรัตน์ ได้รับตำแหน่ง นักวิจัย 2

ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.นพ.สุธี ยกส้าน ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี นางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารจัดการและการวางแผนงานทรัพยากรบุคคล

All Link

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

  โครงการ MB Alumni Talk# 1

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG513: Gene expression and its applications

All Link

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Knowledge Management Topic “An introduction to overseas research grants(ขอเลื่อนกิจกรรมนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

เข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง “อยู่อย่างไร…ห่างไกลอัลไซเมอร์

หัวข้อ KM “การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย”

หลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล : จัด Special Seminar

กิจกรรม Knowledge management ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Why and how to write a review article”

KM Title “Selecting a journal and how to avoid predatory publishers

1 2 7

All Link

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยฯ / ของสถาบันฯ

 • แบบสำรวจแนวปฏิบัติและความความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) และในยุคความปกติใหม่
บัดนี้ > 6 ส.ค.  2564
 • แบบประเมินการรับรู้และความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
  ประจำปีการศึกษา 2564
บัดนี้ > 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
 • แบบประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้นำระดับสูง/คณะกรรมการบริหาร
  ประจำปีการศึกษา 2564
บัดนี้ > 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
 • แบบประเมินความผูกพันของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
บัดนี้ > 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
 • แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563
บัดนี้ > 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
 • แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบรรยากาศการทำงาน
  ประจำปีการศึกษา 2563
บัดนี้ > 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
 • แบบสำรวจความพึงใจการใช้งาน We Mahidol Application
บัดนี้ >
 • แบบสำรวจภาพลักษณ์สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ประจำปี 2564
บัดนี้ > 4 มิ.ย. 2564
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 :
  เพื่อประเมินการให้บริการของมหาวิทยาลัยมหิดล
บัดนี้ > 31 พ.ค. 2564
 • แบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรและนักศึกษาต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564
บัดนี้ > 15 พ.ค. 2564
 • แบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570
บัดนี้ > 19 ก.พ. 2564
 • แบบสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์
บัดนี้ > 31 มี.ค. 2564
 • แบบสำรวจ “ความผูกพันและความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย”
>17 ส.ค. ถึง 18 ก.ย. 2563
 • สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจภาพลักษณ์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
>24 ก.ค. 2563
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
บัดนี้เป็นต้นไป
 • แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจระดับการรับรู้ และความเข้าใจในภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
  ผลได้ที่รับจากการสำรวจนี้จะถูกนำมาปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
>30 มิ.ย. 2563
 • ตอบแบบประเมินการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
>30 พ.ค. 2563
 • แบบสอบถามความสำเร็จของการบริหารและการนำองค์กรของผู้นำระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 2563
https://mb.mahidol.ac.th/register/648484/ >31 พ.ค. 2563
 • แบบประเมินความผูกพันของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562
https://mb.mahidol.ac.th/register/653649/ >31 พ.ค. 2563
 • แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2562
https://mb.mahidol.ac.th/register/831443/ >31 พ.ค. 2563
 • แบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหาร
https://mahidol.ac.th/survey2020 >10 เม.ย 2563

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ร่วมงานกับเรา / สมัครเป็นนักวิจัย

สวัสดิการของ MU

สวัสดิการของเรา

ห้องพยาบาล

สถานที่ออกกำลังกาย

ร้านอาหาร