สรุปการรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562

PA-Visit 2019 : Professor Banchong Mahasavariya, Acting President of Mahidol University, along with Mahidol University administrative board visited the Molecular Biosciences Institute to follow up on the Institute’s performance (PA-Visit) for the fiscal year 2019.

สรุปการรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 10.15 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ ( A108 )
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Read more..