Parterships for the goals


17. Parterships for the goals

เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development)

งานวิจัย / การสำรวจ / ผลการศึกษา
Hidden content
Activity / Lecture
Hidden content
Conference / Meeting
Hidden content

กลับหน้าหลัก: SDGs : MB : Mahidol University