Peer coaching and synergy between mentor and mentee

Peer coaching and synergy between mentor and mentee


รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
เมธีวีิจัย สกว.
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกลุ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสัมพันธ์ระหว่าง mentor และ mentee มีประวัติมาอย่างยาวนานเริ่มจากสมัยกรีกโบราณที่มี กษัตริย์นักรบผู้มีชื่อเสียงอย่างมากในสมัยนั้น คือ Odysseusและมีmentor ผู้เป็นที่ปรึกษาและคนสนิทสนมของ กษัตริย์ Odysseus ในเวลาต่อมา mentor ได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลและอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ต่าง ๆ แก่ พระโอรสชื่อ Telemachus จึงมีการใช้คําว่า “mentor” เข้าสู้วงการวิชาการมาจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างหนึ่งที่ ชัดเจนจากวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง mentor และ mentee ได้แก่ ขงเบ้งผู้เปรียบเสมือนเป็น mentor ทําหน้าที่ coach ให้กับเกียงอุยศิษย์เอกเปรียบเสมือนเป็น mentee ทั้งสองเป็นครูและศิษย์ที่ทํางานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตรอย่างสม่ําเสมอ ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน และกัน มีเป้าหมายและจุดหมายปลายทางเหมือนกัน คําว่า “mentor” มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น พี่เลี้ยง ครูอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ชี้แนะ coach ไกด์ต้นแบบ (role model) ผู้จัดการ ที่ปรึกษาทางกฏหมาย หรือ ทนายความ เป็นต้น แต่สําหรับ “mentee” หมายถึงผู้ได้รับการอบรม สั่งสอน ชี้แนะจาก mentor
Peer coaching and synergy between mentor and mentee Read more