เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างงาน

   เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (27 มิ.ย. 2562)

+เครื่องอ่านปฎิกิริยาในไมโครเพลทระบบอัลฟ่าไลซ่า
+โครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยงสัตว์น้ำ
+งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (19 ก.ค. 2562)
+จ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ห้องประชุม และห้องปฎิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (นักวิจัยสำเร็จรูป) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR

+ ประกาศเชิญชวน -ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

+ประกาศโครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยงสัตว์น้ำ
+เอกสารประกวดโครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยงสัตว์น้ำ
+ขอบเขตงานโครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยงสัตว์น้ำ
+ แบบงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION DRAWING)- โครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

+ โครงการงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ห้องประชุม และห้องปฎิบัติการภายใต้โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (นักวิจัยสำเร็จรูป) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
+ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.4)
+ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
+ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
+ แบบก่อสร้าง (CONSTRUCTION DRAWING)
+ ตารางแสดงวงเงินฯ (แบบ บก.01)
+ แบบ ปร.4(ข)
+ แบบปร.4(พ)
+ งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
+ งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
+ งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสร้าง

Hot News

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการฯ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยการจัดหา วิธีคัดเลือก