เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างงาน

   เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

No. รายการข่าว
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการฯ
2 ประกาศร่าง TOR
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (19 ก.ค. 2562)
4 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (27 มิ.ย. 2562)
5 เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อหาผู้ประกอบการเครื่องบริการอัตโนมัติ สำหรับจำหน่ายสินค้า/บริการ
6 ประกาศประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 2 ร้าน
7 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
8 ประกาศ ขายทอดตลาดสินทรัพย์หมดความจำเป็นต้องใช้งาน
9 ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาและคัดเลือก เพื่อประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ