เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างงาน

ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาและคัดเลือก เพื่อประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จำนวน 2 ร้าน
ประกาศ ขายทอดตลาดสินทรัพย์หมดความจำเป็นต้องใช้งาน
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสินทรัพย์หมดความจำเป็นต้องใช้งาน
จำนวน 130 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

ประกาศ

  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยมฯ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
  2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปีงบประมาณ 2563
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 2 ร้าน  [ PDF ]

ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เรื่อง  การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อหาผู้ประกอบการเครื่องบริการอัตโนมัติ สำหรับจำหน่ายสินค้า/บริการ

เอกสารแนบ

** ยื่นเอกสารการประมูลได้ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวพิชชาภัทร์  หาญปราบ โทรศัพท์ 02-441-9003-7 ต่อ 1154

ประกาศผลการประมูล
เรื่อง ประกาศผลการประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อหาผู้ประกอบการเครื่องบริการอัตโนมัติ สำหรับจำหน่ายสินค้า/บริการ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (27 มิ.ย. 2562)

+เครื่องอ่านปฎิกิริยาในไมโครเพลทระบบอัลฟ่าไลซ่า
+โครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยงสัตว์น้ำ
+งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (19 ก.ค. 2562)
+จ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ห้องประชุม และห้องปฎิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (นักวิจัยสำเร็จรูป) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR

+ ประกาศเชิญชวน -ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

+ประกาศโครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยงสัตว์น้ำ
+เอกสารประกวดโครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยงสัตว์น้ำ
+ขอบเขตงานโครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยงสัตว์น้ำ
+ แบบงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION DRAWING)- โครงการปรับปรุงอาคารเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

+ โครงการงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ห้องประชุม และห้องปฎิบัติการภายใต้โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (นักวิจัยสำเร็จรูป) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
+ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.4)
+ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
+ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
+ แบบก่อสร้าง (CONSTRUCTION DRAWING)
+ ตารางแสดงวงเงินฯ (แบบ บก.01)
+ แบบ ปร.4(ข)
+ แบบปร.4(พ)
+ งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
+ งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
+ งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสร้าง

Hot News

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการฯ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยการจัดหา วิธีคัดเลือก