Research Digest

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

มหัศจรรย์จุลินทรีย์ในโลกมืด

เห็นจะจริงที่ว่า “เราอาศัยอยู่บนโลกของจุลินทรีย์” เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ไม่มีพื้นที่ไหนปราศจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ นับตั้งแต่อากาศ ไปจนถึงใต้มหาสมุทรอันลึกสุดประมาณ หรือแม้แต่ร่างกายของเราต่างก็เป็นแหล่งอาศัยชั้นเลิศของชีวิตเล็กๆเหล่านี้ แม้ว่าความสามารถในการมองเห็นของตามนุษย์ จะไม่สามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ จนกลายเป็นความเคยชินที่เราอาจมองข้าม ไม่เห็นความสำคัญ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ชีวิตเล็กๆเหล่านี้เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้โลกเป็นโลกที่เราอาศัยอยู่ได้ในทุกวันนี้  Read more