SDG 2: Zero hunger

SDG 2: Zero hungerSDG 2: Zero hunger

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตร กรรมที่ยั่งยืน
(End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture)

 

งานวิจัย / การสำรวจ / ผลการศึกษา (2 รายการ)

1.งานวิจัย : การพัฒนามันสำปะหลังสายพันธุ์ “พิรุณ 1” และ “พิรุณ 2”

SDG 2: Zero hunger

หัวข้อรายละเอียด
ชื่องานวิจัย:
(Research topic):
การพัฒนามันสำปะหลังสายพันธุ์ “พิรุณ 1” และ “พิรุณ 2”
คณะ/สาขาวิชา
(Faculty/Program):
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):
มันสำปะหลังเป็นรากฐานหนึ่งของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีเท่าเดิม
แต่ความต้องการผลผลิตที่มากขึ้น ดังนั้นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังก็คือ การพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้มีปริมาณแป้งและผลผลิตที่สูงขึ้น
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา
(Scope of research/Study Areas):
พัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังให้มีปริมาณแป้งและผลผลิตที่สูงขึ้น โดยการคัดเลือกนั้นจะเป็นการผสมผสานการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังแบบดั่งเดิม ร่วมกับการนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการคัดเลือก / ศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.ระยอง, จ.นครราชสีมา
วัตถุประสงค์
(objectives):
เพื่อพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตหัวสดมากกว่า 5 ตันต่อไร่ ปริมาณแป้งในหัวสดใกล้เคียง 30 เปอร์เซ็นต์
แหล่งทุนสนับสนุน
(Funding agencies):
มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หน่วยงานที่ร่วมมือ
(Cooperative agencies):
กรมวิชาการเกษตร และ Kazusa DNA Research Institute, Kisarazu, Chiba, JAPAN
ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders):
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร
ระดับความร่วมมือ
(Cooperation level):
ระดับนานาชาติ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ
(Results and impacts)
(ระบุวันที่มีการนำไปใช้) (Specify the date it is used)
เกษตรมีการนำมันสำปะหลังสายพันธุ์ “พิรุณ 1” และ “พิรุณ 2” ไปปลูกเพื่อการค้าและแปรรูป เช่น จ.สุพรรณบุรี
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference):
https://www.kubotasolutions.com/knowledge/cassava/detail/375
https://www.nstda.or.th/nac/2018/seminar/83-seminar13mar/132-13pmsshwork2.html
https://www.thairath.co.th/news/local/1287281
https://mb.mahidol.ac.th/en/kanokporn-triwitayakorn/
รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):
SDG 2: Zero hungerSDG 2: Zero hunger

2.งานวิจัย : กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ MU1

SDG 2: Zero hunger

หัวข้อรายละเอียด
ชื่องานวิจัย:
(Research topic):
กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ MU1
คณะ/สาขาวิชา
(Faculty/Program):
ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):
กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญที่อันดับต้นๆ ที่มีมูลค่าสูง เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื่องจากมีเนื้อมากและมีมันที่หัวที่อร่อย นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ต้มยำ เผา หรือย่าง แต่ปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามนั้นมีความไม่แน่นอน เนื่องจากมีอัตรารอดต่ำ โตช้า ขาดแคลนลูกกุ้งก้ามกรามที่มีคุณภาพ ปลอดโรค รวมถึงเกษตรกรเสียโอกาสในการจำหน่ายผลผลิต เนื่องจากผลผลิตกุ้งก้ามกรามมีสัดส่วนเพศเมียและกุ้งจิ๊กโก๋ มากกว่ากุ้งก้ามกรามเพศผู้ โดยเพศเมียและกุ้งจิ๊กโก๋มีราคาถูกกว่ากุ้งเพศผู้ค่อนข้างมาก จึงได้มีการพยายามปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้กุ้งที่มีคุณภาพดี อัตรารอดสูง โตเร็ว ปลอดโรค และพัฒนาเทคนิควิธีการคัดแยกเพศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโดยเป็นการเลี้ยงแบบเพศผู้ล้วน เพื่อให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการ เช่น อัตรารอดสูง โตเร็ว และระยะเวลาเลี้ยงสั้นลง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าและเพิ่มโอกาสในการส่งออกกุ้งก้ามกรามไปสู่ตลาดโลก
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา
(Scope of research/Study Areas):
เป็นการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้านชีวโมเลกุล โดยการนำกุ้งก้ามกรามเพศผู้ที่ปลอดโรค สุขภาพดี โตเร็ว มากระตุ้นให้เกิดการแปลงเพศเป็นเพศเมียด้วยสารประกอบ ชีวโมเลกุลสำหรับกระตุ้นการแปลงเพศ จนกระทั่งได้กุ้งก้ามกรามเพศผู้ที่มีเพศสภาพภายนอกเป็นเพศเมีย เมื่อนำไปผสมกับพ่อพันธุ์กุ้งก้ามกราม ก็จะให้ลูกก้ามกรามเพศผู้
วัตถุประสงค์
(objectives):
1. เพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามเพศผู้ที่มีขนาดใหญ่ โตเร็ว มีคุณภาพ
2. เพื่อลดต้นทุนการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเพศผู้
แหล่งทุนสนับสนุน
(Funding agencies):
มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่ร่วมมือ
(Cooperative agencies):
บรรจงฟาร์ม และประกอบฟาร์ม
ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders):
โรงเพาะฟัก ฟาร์มอนุบาลกุ้ง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบ่อดิน และผู้บริโภค
ระดับความร่วมมือ
(Cooperation level):
ระดับชาติ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ
(Results and impacts)
(ระบุวันที่มีการนำไปใช้) (Specify the date it is used)
เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกร
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference):
https://www.youtube.com/watch?v=xzLmetnToys

https://www.youtube.com/watch?v=QYCx73pPIGg

https://www.youtube.com/watch?v=QYCx73pPIGg

https://www.youtube.com/watch?v=rz0FIGsE2Bw

https://www.thaipost.net/main/detail/50649

https://siamrath.co.th/n/117034

https://mgronline.com/science/detail/9620000111747

รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):

SDG 2: Zero hunger
SDG 2: Zero hungerSDG 2: Zero hungerSDG 2: Zero hungerSDG 2: Zero hungerSDG 2: Zero hungerSDG 2: Zero hunger


+ Activity / Lecture
+ Conference / Meeting
กลับหน้าหลัก: SDGs : MB : Mahidol University