2.กิจกรรม : ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากเงินรายได้หลักสูตรสาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project name):
ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากเงินรายได้หลักสูตรสาขา
วิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มีนโยบายเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพทางการศึกษา
แต่มีข้อจำกัดในการศึกษาต่อ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ของสถาบันฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถาบันฯ ได้พิจารณาถึงความสำคัญของการให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จึงได้ริเริ่มโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากเงินรายได้หลักสูตรขึ้น เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาในปีแรก โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรฯ เป็นแหล่งทุนสนับสนุนดังกล่าว
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Period of activities/Projects):
จัด 3 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือน มกราคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project location):
อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย
(Related departments/Stakeholders):
นักศึกษา
วัตถุประสงค์
(Objectives):
1. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคต้นและภาคปลายของปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
(Project activities):
จัดทำโครงการ จัดทำประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน ขออนุมัติในหลักการใช้เงินรายได้หลักสูตรฯ ประกาศสมัครรับทุน สัมภาษณ์ แจ้งผลการพิจารณาให้ทุน เบิก-จ่าย
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม
(Target groups / Participants):
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(Number of participants):
สนับสนุนทุนทั้งหมดไม่เกิน 6 ทุน ต่อภาคการศึกษา
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
(Results and outcomes of the project/activity):
นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference operation):
ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562


https://mb.mahidol.ac.th/en/scholarships/

รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):