3.กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Student Science Training Program 2019

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project name):
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Student Science Training Program 2019
ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นสถาบันวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ถ่ายทอดความรู้
และมีบทบาทในการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (นานาชาติ)
ที่สนใจทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัย

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Period of activities/Projects):
กรกฎาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project location):
ห้องบรรยาย C405 และห้องปฏิบัติการ D401 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย
(Related departments/Stakeholders):
หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ นักเรียน ระดับ Grade 9-12 โรงเรียนนานาชาติ
วัตถุประสงค์
(Objectives):
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมระดับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียน
2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
(Project activities):
การอบรมจะจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน ซึ่งประกอบด้วยภาคบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม
(Target groups / Participants):
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Grade 9-12 โรงเรียนนานาชาติ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(Number of participants):
36 ราย
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
(Results and outcomes of the project/activity):
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ภาคทฤษฎีด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และพันธุวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference operation):
https://mb.mahidol.ac.th/en/student-science-training-program-2020/
รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):

Related Topics