4.กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “MB-KIS Molecular Biology & Genetic Engineering 2019”

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project name):
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “MB-KIS Molecular Biology & Genetic Engineering 2019”
ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนานาชาติ ที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้
สร้างเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัย จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “MB-KIS Molecular Biology & Genetic
Engineering 2019” สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ KIS

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Period of activities/Projects):
พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project location):
ห้องบรรยาย C405 และห้องปฏิบัติการ D401 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย
(Related departments/Stakeholders):
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติ KIS
วัตถุประสงค์
(Objectives):
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และพันธุวิศวกรรมระดับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียน
2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
(Project activities):
การอบรมดังกล่าว เป็นแบบพักค้างคืน 3 วัน 2 คืน โดยมีการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิจัย เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย C405 และห้องปฏิบัติการ D401 และผู้เข้าร่วมโครงการพักค้าง ณ ห้องพัก The Residenz @ MB ชั้น 5 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม
(Target groups / Participants):
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนานาชาติ KIS และครูผู้ติดตาม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(Number of participants):
11 ราย
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
(Results and outcomes of the project/activity):
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจภาคทฤษฎีด้าน ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference operation):
รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):

Related Topics