1. กิจกรรมโครงการ: การอบรมเชิงปฎิบัติการ “MB Sciences Program 2019 “

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project name):
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “MB Sciences Program 2019
ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย SWADAYA GUNUNG JATI หรือ มหาวิทยาลัย
Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเชีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MB Sciences Program 2019” สำหรับนักศึกษาแพทย์
โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ มีทักษะวิทยาศาสตร์ด้าน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และสามารถนำความรู้ไปใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Period of activities/Projects):
จัด 3 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือน มกราคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project location):
ห้องบรรยาย C405 และห้องปฏิบัติการ D401 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย
(Related departments/Stakeholders):
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย SWADAYA GUNUNG JATI หรือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเชีย
วัตถุประสงค์
(Objectives):
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมระดับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
(Project activities):
การบรรยายหลักการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการฝึกปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง
ช่วงแรก ให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังภาคบรรยายและฝึกอบรมภาคปฏิบัติการพร้อมกัน เป็นเวลา 5 วัน
ช่วงที่สอง ให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านการวิจัยทางการแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม
(Target groups / Participants):
นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย SWADAYA GUNUNG JATI หรือมหาวิทยาลัย Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเชีย
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(Number of participants):
10-15 ราย ต่อครั้ง
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
(Results and outcomes of the project/activity):
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมร่วมกับนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference operation):
https://mb.mahidol.ac.th/en/quality-education/
รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):

Related Topics