SDG 4: Quality education

SDG 4: Quality educationSDG 4: Quality education

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)

+ งานวิจัย / การสำรวจ / ผลการศึกษา

Activity / Lecture (4 รายการ)

1. กิจกรรมโครงการ: การอบรมเชิงปฎิบัติการ “MB Sciences Program 2019 “

SDG 4: Quality education

หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project name):
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “MB Sciences Program 2019
ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย SWADAYA GUNUNG JATI หรือ มหาวิทยาลัย
Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเชีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MB Sciences Program 2019” สำหรับนักศึกษาแพทย์
โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ มีทักษะวิทยาศาสตร์ด้าน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และสามารถนำความรู้ไปใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Period of activities/Projects):
จัด 3 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือน มกราคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project location):
ห้องบรรยาย C405 และห้องปฏิบัติการ D401 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย
(Related departments/Stakeholders):
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย SWADAYA GUNUNG JATI หรือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเชีย
วัตถุประสงค์
(Objectives):
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมระดับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
(Project activities):
การบรรยายหลักการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการฝึกปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง
ช่วงแรก ให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังภาคบรรยายและฝึกอบรมภาคปฏิบัติการพร้อมกัน เป็นเวลา 5 วัน
ช่วงที่สอง ให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านการวิจัยทางการแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม
(Target groups / Participants):
นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย SWADAYA GUNUNG JATI หรือมหาวิทยาลัย Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเชีย
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(Number of participants):
10-15 ราย ต่อครั้ง
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
(Results and outcomes of the project/activity):
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมร่วมกับนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference operation):
https://mb.mahidol.ac.th/en/quality-education/
รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):
SDG 4: Quality educationSDG 4: Quality education

2.กิจกรรม : ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากเงินรายได้หลักสูตรสาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

SDG 4: Quality education

หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project name):
ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากเงินรายได้หลักสูตรสาขา
วิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มีนโยบายเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพทางการศึกษา
แต่มีข้อจำกัดในการศึกษาต่อ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ของสถาบันฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถาบันฯ ได้พิจารณาถึงความสำคัญของการให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จึงได้ริเริ่มโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากเงินรายได้หลักสูตรขึ้น เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาในปีแรก โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรฯ เป็นแหล่งทุนสนับสนุนดังกล่าว
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Period of activities/Projects):
จัด 3 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือน มกราคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project location):
อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย
(Related departments/Stakeholders):
นักศึกษา
วัตถุประสงค์
(Objectives):
1. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคต้นและภาคปลายของปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
(Project activities):
จัดทำโครงการ จัดทำประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน ขออนุมัติในหลักการใช้เงินรายได้หลักสูตรฯ ประกาศสมัครรับทุน สัมภาษณ์ แจ้งผลการพิจารณาให้ทุน เบิก-จ่าย
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม
(Target groups / Participants):
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(Number of participants):
สนับสนุนทุนทั้งหมดไม่เกิน 6 ทุน ต่อภาคการศึกษา
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
(Results and outcomes of the project/activity):
นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference operation):
ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562


https://mb.mahidol.ac.th/en/scholarships/

รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):
SDG 4: Quality education

3.กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Student Science Training Program 2019

SDG 4: Quality education

หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project name):
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Student Science Training Program 2019
ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นสถาบันวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ถ่ายทอดความรู้
และมีบทบาทในการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (นานาชาติ)
ที่สนใจทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัย
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Period of activities/Projects):
กรกฎาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project location):
ห้องบรรยาย C405 และห้องปฏิบัติการ D401 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย
(Related departments/Stakeholders):
หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ นักเรียน ระดับ Grade 9-12 โรงเรียนนานาชาติ
วัตถุประสงค์
(Objectives):
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมระดับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียน
2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
(Project activities):
การอบรมจะจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน ซึ่งประกอบด้วยภาคบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม
(Target groups / Participants):
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Grade 9-12 โรงเรียนนานาชาติ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(Number of participants):
36 ราย
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
(Results and outcomes of the project/activity):
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ภาคทฤษฎีด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และพันธุวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference operation):
https://mb.mahidol.ac.th/en/student-science-training-program-2020/
รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):
SDG 4: Quality education

4.กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “MB-KIS Molecular Biology & Genetic Engineering 2019”

SDG 4: Quality education

หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project name):
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “MB-KIS Molecular Biology & Genetic Engineering 2019”
ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนานาชาติ ที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้
สร้างเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัย จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “MB-KIS Molecular Biology & Genetic
Engineering 2019” สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ KIS
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Period of activities/Projects):
พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project location):
ห้องบรรยาย C405 และห้องปฏิบัติการ D401 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย
(Related departments/Stakeholders):
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติ KIS
วัตถุประสงค์
(Objectives):
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และพันธุวิศวกรรมระดับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียน
2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
(Project activities):
การอบรมดังกล่าว เป็นแบบพักค้างคืน 3 วัน 2 คืน โดยมีการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิจัย เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย C405 และห้องปฏิบัติการ D401 และผู้เข้าร่วมโครงการพักค้าง ณ ห้องพัก The Residenz @ MB ชั้น 5 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม
(Target groups / Participants):
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนานาชาติ KIS และครูผู้ติดตาม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(Number of participants):
11 ราย
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
(Results and outcomes of the project/activity):
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจภาคทฤษฎีด้าน ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference operation):
รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):
SDG 4: Quality education

+ Conference / Meeting

กลับหน้าหลัก: SDGs : MB : Mahidol University