1.งานวิจัย : การพัฒนามันสำปะหลังสายพันธุ์ “พิรุณ 1” และ “พิรุณ 2”

1.งานวิจัย : การพัฒนามันสำปะหลังสายพันธุ์ “พิรุณ 1” และ “พิรุณ 2”

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย:
(Research topic):
การพัฒนามันสำปะหลังสายพันธุ์ “พิรุณ 1” และ “พิรุณ 2”
คณะ/สาขาวิชา
(Faculty/Program):
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):
มันสำปะหลังเป็นรากฐานหนึ่งของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีเท่าเดิม
แต่ความต้องการผลผลิตที่มากขึ้น ดังนั้นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังก็คือ การพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้มีปริมาณแป้งและผลผลิตที่สูงขึ้น

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา
(Scope of research/Study Areas):
พัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังให้มีปริมาณแป้งและผลผลิตที่สูงขึ้น โดยการคัดเลือกนั้นจะเป็นการผสมผสานการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังแบบดั่งเดิม ร่วมกับการนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการคัดเลือก / ศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.ระยอง, จ.นครราชสีมา
วัตถุประสงค์
(objectives):
เพื่อพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตหัวสดมากกว่า 5 ตันต่อไร่ ปริมาณแป้งในหัวสดใกล้เคียง 30 เปอร์เซ็นต์
แหล่งทุนสนับสนุน
(Funding agencies):
มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หน่วยงานที่ร่วมมือ
(Cooperative agencies):
กรมวิชาการเกษตร และ Kazusa DNA Research Institute, Kisarazu, Chiba, JAPAN
ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders):
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร
ระดับความร่วมมือ
(Cooperation level):
ระดับนานาชาติ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ
(Results and impacts)
(ระบุวันที่มีการนำไปใช้) (Specify the date it is used)
เกษตรมีการนำมันสำปะหลังสายพันธุ์ “พิรุณ 1” และ “พิรุณ 2” ไปปลูกเพื่อการค้าและแปรรูป เช่น จ.สุพรรณบุรี
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference):
https://www.kubotasolutions.com/knowledge/cassava/detail/375
https://www.nstda.or.th/nac/2018/seminar/83-seminar13mar/132-13pmsshwork2.html
https://www.thairath.co.th/news/local/1287281
https://mb.mahidol.ac.th/en/kanokporn-triwitayakorn/
https://www.nstda.or.th/agritec/images/publication/pdf/20180801-factsheet-cassava-pirun2-vs-4.pdf
https://www.nstda.or.th/agritec/images/waste-less/06piroon4.pdf
รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):