1.กิจกรรม: การอบรมวิชาการ “คุณภาพชีวิตดีๆ ที่ผู้ป่วยธาลัสซีเมียก็มีได้”


หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project name):

การอบรมวิชาการ “คุณภาพชีวิตดี ๆ ที่ผู้ป่วยธาลัสซีเมียก็มีได้ 2562

ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):

โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังถ่ายทอดทางพันธุกรรม ร้อยละ 30-40 ของประชากรไทยเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย
ในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรค ธาลัสซีเมีย ประมาณ 9,800 คน ปัจจุบันมีผู้ป่วยประมาณ 430,000 คน ที่เป็นผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
ชนิดรุนแรง ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับเลือดเป็นจำนวนมาก ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 มีผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มารับบริการเป็นผู้ป่วยใน
จำนวน 446,586 คน และจำนวน 1,172 ครั้ง ที่มาพบแพทย์ ณ คลินิกธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลนครปฐม โดยคลินิกดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ ในการดูแลตนเอง การป้องกัน ทางผู้เกี่ยวข้องจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียให้ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงได้จัดให้มีการอบรมทางวิชาการเรื่อง “คุณภาพชีวิตดีๆ ที่ผู้ป่วยธาลัสซีเมียก็มีได้ 2562” ขึ้น

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Period of activities/Projects):

เมษายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project location):

ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย
(Related departments/Stakeholders):

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

วัตถุประสงค์
(Objectives):

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคธาลัสซีเมีย ให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกลุ่มผู้ป่วย ญาติ/เจ้าหน้าที่ 2. เพื่อให้บุคลากรในทีมผู้ดูแลผู้ป่วยมีเจตคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
(Project activities):

เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ตลอดจนการดูแลรักษาให้แก่ผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้อง การป้องกันและการควบคุมโรคทางพันธุกรรม โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และบอกกล่าวเล่าประสบการณ์โดยผู้ป่วยธาลัสซีเมีย พร้อมทั้งมีกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้ผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม
(Target groups / Participants):

ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ญาติผู้ป่วย และประชาชนผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(Number of participants):

113 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
(Results and outcomes of the project/activity):

ผู้ป่วย ญาติ ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคธาลัสซีเมีย การรักษา การดูแลตลอดจนการป้องกัน ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วย/ญาติสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้อง ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference operation):
https://mb.mahidol.ac.th/th/thalassemia-training2019/
รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):

Related Topics