2. กิจกรรม: การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารทักษะ EF ในเด็กปฐมวัย”

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project name):

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารทักษะ EF ในเด็กปฐมวัย”

ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):

การศึกษาปฐมวัยมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพราะช่วงปฐมวัยเป็นโอกาสทองที่สมอง
ของเด็กกำลังพัฒนา เด็กวัยนี้สมอง ส่วนหน้าสุดเริ่มทำหน้าที่ด้านการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions (EF) ซึ่งเป็นการทำงาน
ระดับสูงของสมองที่ช่วยให้เรากำกับตนเองทั้งด้านอารมณ์ความคิดและการกระทำ ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการคิดและการกำกับตนเองของเด็ก การประเมินทักษะ EF ในเด็กปฐมวัย จึงกำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพัฒนาการสมองด้านการคิดของเด็กปฐมวัย

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Period of activities/Projects):

เมษายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project location):

ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม ห้องบรรยาย A107 และห้องบรรยาย A108 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย
(Related departments/Stakeholders):

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล /ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครองเด็ก/ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์
(Objectives):

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของการพัฒนาสมองด้านการคิดและการกำกับตนเองของเด็กอย่างถูกต้อง ส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดและการกำกับตนเองที่เหมาะกับเด็กวัย 2-6 ปี 2. เพื่อให้ครูปฐมวัยเข้าใจหลักการประเมินพัฒนาการด้าน EF โดยการสังเกตพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน และสามารถประเมินพัฒนาการด้าน EF ในเด็กอายุ 2-6 ปี 3. เพื่อให้ครูปฐมวัยเข้าใจหลักการประเมินปัญหาพฤติกรรมที่เป็นความบกพร่องด้าน EF โดยการสังเกตพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนได้

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
(Project activities):

แบ่งเป็นสองส่วนคือ ภาคบรรยาย มีเนื้อหาที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของการพัฒนาสมองด้านการคิดและการกำกับตนเองของเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดและการกำกับตนเองที่เหมาะกับเด็กวัย 2-6 ปี ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติการ มีเนื้อหาที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีพื้นฐาน ฝึกใช้แบบประเมินพัฒนาการด้าน EF (UM.EF-101) แบบประเมินปัญหาพฤติกรรมปัญหาความบกพร่องของ EF (MU.EF 102) ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินและแปลผลประเมินได้ การนำผลประเมินไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม
(Target groups / Participants):

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ครูอนุบาล ครูการศึกษาพิเศษ กุมารแพทย์ พยาบาลเด็ก นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัดเฉพาะทางเด็ก และผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(Number of participants):
69 ราย
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
(Results and outcomes of the project/activity):

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการสมองด้านการคิดและการกำกับตนเองในเด็กเล็ก รวมทั้งเข้าใจปัญหาพฤติกรรมในเด็ก

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference operation):
https://mb.mahidol.ac.th/th/executive-functions-ef/
รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):

Related Topics