3.กิจกรรม: การอบรม เรื่อง องค์ความรู้ด้านสมองสู่การนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย และการวิจัยทางคลินิก

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project name):

การอบรม เรื่อง องค์ความรู้ด้านสมองสู่การนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย และการวิจัยทางคลินิก

ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):

องค์ความรู้ด้านสมองเป็นสิ่งที่คนในสังคมได้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ทำอย่างไรให้สมองมีการพัฒนาเป็นอย่างดี ทำงานมีประสิทธิภาพ เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดขึ้นจากการทำงานของสมองและระบบประสาททั้งสิ้น นอกจากนี้ความผิดปกติในการทำงานของสมองยังเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาหลายด้าน เช่น การพัฒนาการล่าช้าในเด็ก ปัญหาการเรียนรู้ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ความบกพร่องในการเข้าสังคม รวมไปถึงการเกิดโรคทางระบบประสาท เช่น โรคสมองเสื่อมในวัยผู้ใหญ่ หรือโรคทางจิตเวช เป็นต้น การนำองค์ความรู้ด้านสมองมาใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและจิตเวชอย่างมีหลักฐานข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์สนับสนุน ดังนั้น แนวทางในการดูแลผู้ป่วยในปัจจุบันและในอนาคตจะไม่เพียแต่ต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น หากแต่ยังควรต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลคนไข้ด้วย เพราะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานจะเป็นส่วนสำคัญในความเข้าใจต่อกลไกการเกิดโรค และนำไปสู่การประยุกต์แนวทางหรือทฤษฎีใหม่ๆ ในการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ยังมีการนำไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิกค่อนข้างน้อย ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา จึงทำให้มีผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยจริง รวมถึงการขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการค้นคว้าวิจัย และหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้การรักษาพยาบาล

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ดำเนินการวิจัยด้านสมองและระบบประสาท โดยมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาและการทำงานของสมอง ความเข้าใจในพยาธิกำเนิดของโรคทางระบบประสาทและจิตเวช อาศัยการทดลองทั้งในระดับเซลล์และโมเลกุล ระดับสัตว์ทดลอง และในคนปกติ มาใช้ร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจต่อกลไกต่างๆ อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาในมนุษย์ที่เจ็บป่วยจากโรคทางระบบประสาทและโรคจิตเวช ภายใต้การทำบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น ในการนี้ ทางศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์มีความตั้งใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดูแลคนไข้และการทำวิจัยต่อยอดในทางคลินิกต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและจิตเวช รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน มาใช้ในการทำวิจัยทางคลินิก ดังนั้น การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ไม่เพียงแค่การให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยด้านสมองที่ทางศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์เคยทำมาแล้วเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำองค์ความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริง

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Period of activities/Projects):

วันที่ 14–15 มกราคม 2564 (เป็นช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา รัฐบาลให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานที่บ้าน WFH)

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
(Activity/Project location):

บรรยายระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุม A107 ชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย
(Related departments/Stakeholders):

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

วัตถุประสงค์
(Objectives):

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน สู่การนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางคลินิก

2. เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับความรู้ทางคลินิก

3. เพื่อเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยจากด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานไปสู่การวิจัยทางคลินิก

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
(Project activities):

ภาคบรรยาย มีเนื้อหาที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมอง และการทำงานของระบบประสาท และตอบข้อซักถามผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม
(Target groups / Participants):

พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข และบุคลากรทางสาธารณสุขอื่น ๆ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(Number of participants):

34 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
(Results and outcomes of the project/activity):

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมอง และการทำงานของระบบประสาท รวมถึงสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานไปใช้ในการทำวิจัยทางคลินิกเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยได้

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference operation):
รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):

Related Topics