การประชุมระดมสมองทางวิชาการ เรื่อง “Strengthen Thalassemia Research”

การประชุมระดมสมองทางวิชาการ เรื่อง “Strengthen Thalassemia Research”

28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 15.30 น. ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดการประชุมระดมสมองทางวิชาการ เรื่อง “Strengthen Thalassemia Research” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาร่วมระดมสมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 60 ราย
การประชุมระดมสมองทางวิชาการในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการรวมกลุ่มผู้นำการวิจัยด้านธาลัสซีเมียที่มีความชำนาญในศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาร่วมกันส่งเสริมจุดเด่นและโอกาสในการสร้างสรรค์งานวิจัย บริหารมุมมองในทุกมิติของงานวิจัย ซึ่งนับเป็นจุดเด่นของงานวิจัยธาลัสซีเมียในมหาวิทยาลัยมหิดล คือ การบูรณาการข้ามศาสตร์ สาขา และคณะ เกิดเครือข่ายการพัฒนางานวิจัย รวมทั้งศักยภาพของนักวิจัยด้านธาลัสซีเมียให้เข้มแข็งต่อไป