Survey 2018

   Survey 2018

 ( สำหรับผู้ใช้งาน สามารถนำมานับ PE ได้ )

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อแบบสำรวจ เริ่มสำรวจ ครบกำหนด หมายเหตุ
14 แบบสำรวจระดับการรับรู้ และความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล บัดนี้  —- Open
15 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
บัดนี้  —- Open