ร่วมตอบแบบสอบถาม

NO DETAIL DATE
1 ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการเรียนรู้บทเรียนในระบบ MU Digital KM Masterclass บัดนี้>31 ส.ค. 2565
2 แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 บัดนี้>31 ส.ค. 2565
TH | EN
3 แบบสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล บัดนี้>15 พ.ย. 2565
4 แบบสำรวจความพึงพอใจ-ไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ ของสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
5 แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบรรยากาศการทำงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
6 แบบประเมินความผูกพันของบุคลากร ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
7 แบบประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้นำระดับสูง/คณะกรรมการบริหาร ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
8 แบบประเมินการรับรู้และความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
9 แบบสอบถามความสำเร็จของการบริหารส่วนงานและการนำองค์กรของผู้นำระดับสูง ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
10 แบบสำรวจการรับรู้ และความเข้าใจต่อการบริหารงานและสื่อสารนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่บัดนี้-19 พ.ค. 2566