MU-Survey

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยฯ / ของสถาบันฯ

 • แบบสำรวจ “ความผูกพันและความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย”
>17 ส.ค. ถึง 18 ก.ย. 2563
 • สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจภาพลักษณ์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
>24 ก.ค. 2563
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
บัดนี้เป็นต้นไป
 • แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจระดับการรับรู้ และความเข้าใจในภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
  ผลได้ที่รับจากการสำรวจนี้จะถูกนำมาปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
>30 มิ.ย. 2563
 • ตอบแบบประเมินการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
>30 พ.ค. 2563
 • แบบสอบถามความสำเร็จของการบริหารและการนำองค์กรของผู้นำระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 2563
https://mb.mahidol.ac.th/register/648484/ >31 พ.ค. 2563
 • แบบประเมินความผูกพันของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562
https://mb.mahidol.ac.th/register/653649/ >31 พ.ค. 2563
 • แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2562
https://mb.mahidol.ac.th/register/831443/ >31 พ.ค. 2563
 • แบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหาร
https://mahidol.ac.th/survey2020 >10 เม.ย 2563