Thermal Insulation of MB-Building

เพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคาร โดยใช้ฉนวนกันความร้อนเป็นแผ่นผนังด้านในอาคารติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณที่มีแสงแดดส่องตลอดเวลา สามารถลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารให้เย็นลง เพื่อประหยัดไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ