62-Understanding why papers are important to MB: A guide for support staff

KM เรื่อง “Understanding why papers are important to MB: A guide for support staff”

ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-11.30 น. จะมีการบรรยาย KM เรื่อง “Understanding why papers are important to MB: A guide for support staff” โดยจะมีผู้บรรยายเป็น นางสาว นริศรา โกมลวรรธนะ ซึ่งทำตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัด ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยจะเริ่มลงทะเบียนเวลา 09.40 น. เป็นต้นไป โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ โดยการบรรยายครั้งนี้จะเป็นภาษาไทยทั้งหมด

Read more

*สำหรับผู้ที่มี Notebook กรุณานำมาเอง เพราะทางสถาบันฯ มีคอมพิวเตอร์บริการทั้งหมด 9 เครื่องเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางนารีรัตน์ เนียมทอง หรือโทร 1215