Up coming events

Student Science Training Program 2020

เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล”

จัดโครงการ Advanced manuscript tutoring for Ph.D. student  เพื่อให้นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสามารถผลิตบทความวิชาการที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์สำหรับการสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ