Upcoming events

  Upcoming events

การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function)” ในเด็กปฐมวัย

หัวข้อ KM “เทคนิคการเขียน Thesis ให้สำเร็จตามแผน

แผนเผชิญเหตุสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566

  Student Science Training Program 2023

Topic: กิจกรรมสัญจร “ฮาวทูเตรียมต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์กับ MU Press

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Immunohistochemistry and in situ Hybridization Summer School 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวน นักศึกษา ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติโดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566