หัวข้อ KM “Vaccine production: From large scale production to clinical trials”

หัวข้อ KM “Vaccine production: From large scale production to clinical trials”


(บรรยายเป็นภาษาไทย)
Online Register View

วิทยากร:
รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลเจริญ

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
CTO และ Co-Founder บริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 –11.30 น.

การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting
ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
นางสาวใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ
หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2-441-9003 ต่อ 1208 อีเมล: klairung.sri@mahidol.ac.th