ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฯ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฯ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าศูนย์วิจัย และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฯ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562