งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม:
Name-Surname Phone @mahidol.ac.th Note
นางอัญชลี นิรชานนท์ 1212 anchalee.nir@mahidol.edu .หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
น.ส.ฉวีวรรณ ฉิมวัย 1259 chaweewan.chi กลุ่มวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของกุ้ง
นางอรทัย นามละมูล 1389 orathai.tan กลุ่มวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของกุ้ง
น.ส.ศิริรัตน์ ฟ้าอรุณสวัสดิ์ 1264 sirirat.far กลุ่มวิจัยพลังงานชีวภาพ
น.ส.ไพรัช ทองงาม 1389 pirut.tho กลุ่มวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด
น.ส.กรกนก พรหมเทพ 1366 kornkanok.pro กลุ่มวิจัยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
น.ส.สมพร ไทยยิ่ง 1389 somporn.tha กลุ่มวิจัยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
นางนวลวรรณ พึ่งถนอม 1410 nuanwan.pon กลุ่มวิจัยโครงสร้างและการทางานของโปรตีน
นางสมศรี ศักดิ์ดี 1248 somsri.sak กลุ่มวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน
น.ส.ณัฐฑริกา บัวสุวรรณ 1361 nattrika.bua ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
น.ส.ทองเพิ่ม มั่นคงดี 1357 thongperm.mun ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
น.ส.นูรมีฮะห์ หินนะ 1361 nurmeeha.hin ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
นางมัณฑนา ผิวงาม 1314 manthana.phi ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
นางกานดา พุทธพงศ์พฤกษ์ 1437 kanda.put ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
นางศศิธร พรมเมศ 1311 sasithon.pro ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
นางสมทรง พึ่งสุขแดง 1330 somsong.phe ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
น.ส.กัญจิมาส เกตุสุวรรณ 1601 Kunjimas.ket ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางกัญญา ภานุพินธุ 1601-1602 kanya.phn ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางกัญญารัตน์ โคตรทา 1601-1602 gunyarut.crd ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางจุฬารัตน์ จีนสมุทร์ 1601-1602 jurarat.jen ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายชาตรี มานะอุดมการ 1601-1602 chatri.man ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา 1601-1602 narong.nit ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายณัฐกร กาญจนบริรักษ์ 1601-1602 natthakorn.kan ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางณิษา โพธิสัตย์ 1601-1602 nisa.pot ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
น.ส.ดวงนภา วัลยาภรณ์ 1601-1602 duangnapa.wan ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายธีรพร ชูรอด 1601-1602 theeraporn.chr ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางนารี บุญสันเทียะ 1601-1602 naree.boo ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายประกอบ กลับทอง 1601-1602 prakrob.krb ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
น.ส.ศศิพร เรืองเดชสุวรรณ 1601 sasiporn.rua ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายสมนึก พลาบดีวัฒน 1601-1602 somnuek.pal ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
น.ส.สัณห์จิรา จันทรพรชัย 1601-1602 sanjira.jun ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางสุปราณี สุขกมลสันติพร 1601-1602 supranee.suk ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายสุพจน์ ราชคำ 1601-1602 supoth.raj ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางสุรัตน์ ปุณยหทัยกุล 1601-1602 surat.wor ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
น.ส.อรอุมา ศรศิริวงศ์ 1601-1602 onuma.son ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายเอกรัฐ รอดภัย 1601-1602 ekkarat.rod ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายกิตติธัช ธีระโพธิ์ - kittitat.tee ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายกุศล เพ็ชรทรัพย์ 1606-1610 kuson.pes ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายชะเอม ไพเราะ 1606-1610 chaaim.pha ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายชูเกียรติ คงคานนท์ 1606-1610 chookiat.kho ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายนพดล มาชมสมบูรณ์ 1606-1610 nopadon.mac ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายพร้อมสรรพ ทรัพย์เจริญ - promsup.sup ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 1606-1610 pimolpatra.bun ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายวัชระ สร้อยคำ 1606-1611 watchara.sro ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายวีรศักดิ์ อังคณานุวัฒน์ 1606-1610 wirasak.ang ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
น.ส.ณัฐติยา เดชพรหม 1218 nattiya.dac หน่วยบริหารงานวิจัย
นางนารีรัตน์ เนียมทอง 1215 nareerat.nea หน่วยบริหารงานวิจัย
น.ส.ใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ 1208 klairung.sri หน่วยบริหารงานวิจัย
MR.Htut Htoo 1437 htuthtut.hto หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.ชนิกานต์ บุญช่วย 1205 chanikarn.boo หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.ชินรัตน์ แจ้งแสงฟ้า 1389 chinarat.cha หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.นราพร ศิรินนท์ธนเวช 1252 naraporn.sir หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย 1140 praserdsri.pir หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.พจมาน สิทธิไพศาลกุล 1255 potchaman.sit หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.รตินันทร์ จีนสมุทร์ 1447 ratinan.jee หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.วดี ร่ำรวย 1255 vadee.rum หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.วารี พฤกษ์ชัฎ 1242 varee.phu หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
นายอำนาจ ชะนะมา 1230 umnaj.cha@mahidol.edu หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.เพ็ชรินทร์ แพเรือง 1226 petcharin.par หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.วริษา ด้วยดี 1331 warisa.dua หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
น.ส.ศิริพร มนต์เกษมศิริ 1316 siriporn.mon@mahidol.edu หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
นางอาภา เอี่ยมคุ้ม 1328 arpa.eam หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
นางณฤพร ยุทธ์ธนพิริยะ 1278 narueporn.yut หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ดร.นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ 1602 nuananong.jir หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
นายบุญเรือง ศรีเสมอ 1602 bunrung.sri หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
นายสายันต์ สุขเกษม 1602 sayan.suk หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
Total:66