ข่าว/กิจกรรม

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “เครื่องอัลตราซาวนด์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์”
สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “เครื่องไตเทียม
สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์”
สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล”
รุ่นที่ 47 (จำนวนที่นั่งเต็มแล้ว)
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ เป็นศูนย์วิจัยอยู่ภายใต้สังกัดของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจหลักสำคัญที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาโดยตลอดในระยะเวลามากกว่า 30 ปีคือการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติ (หลักสูตร 2 สัปดาห์เรื่องการใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล) และช่างเครื่องมือแพทย์หรือผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (หลักสูตร 1 สัปดาห์) หลักสูตรต่างๆ เช่นหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับช่าง, หลักสูตรเครื่องช่วยหายใจหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่าง, หลักสูตรการจัดระบบและบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการประจำปีทางด้านอุปกรณ์การแพทย์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอีกด้วย

Contact Us:
Center of Research and Development for Biomedical Instrumentation, Institute of Molecular Biosciences, 
Mahidol University, Salaya campus Phutthamonthon, Nakorn Pathom THAILAND  73170 
Phone. 0-2441-9350, 09-2796-8459 
E-Mail : arthorn.san@mahidol.ac.th 

 

Total Page Visits: 16247 - Today Page Visits: 21