ตารางการประชุม 31

กำหนดการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31
เรื่อง สมาร์ทฮอสพิทัล และเฮลท์แคร์ 4.0 (Smart Hospital and Healthcare 4.0)
วันที่ 1–2 สิงหำคม 2562
ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 6 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

เรื่อง วิทยากรผู้บรรยาย หน่วยงาน
ปาฐกถาศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชูศักดิ์ เวชแพศย์ เรื่อง Smart Hospital โรงพยาบาลอัจฉริยะ Mr.Eric Woo ECRI Institute Asia Pacific Regional Office
Pharmacy Automation รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ระบบส่งตัวอย่างผ่านระบบสุญญากาศและระบบติดตามข้อมูล คุณจริยา ผดุงพัฒโนดม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
การนำระบบ Traceability เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานในโรงพยาบาล คุณศรีจันทรา อัศวทรงศิลป์ ส่วนงานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
AI ในเครื่องมือแพทย์ ผศ.ดร.อาทร สรรพานิช ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัญญาประดิษฐ์ในระบบสุขภาพ [Healthcare Artificial Intelligence (AI in Healthcare)] ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางการแพทย์ [Medical Internet of Things (IoT)] อาจารย์อนุชิต นิรภัย วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (Medical Big Data Analytic) อาจารย์ธเนศ อังศุวัฒนากุล วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Machine Learning and Medical Robotic Dr.Jamie O’Reilly วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตัวอย่างการนำ AI ไปใช้ในระบบสุขภาพ Ambulance Operating System อาจารย์ภิราพงษ์ พันกำเนิด วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Total Page Visits: 279 - Today Page Visits: 1