ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ก่อตั้งมาจากความริเริ่มของ ศ.นพ.ชูศักดิ์ เวชแพศย์ ในราวปี พ.ศ. 2523 โดยเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินงานมาจาก “หน่วยซ่อมสร้างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์” ของภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ศ.นพ.ชูศักดิ์  เวชแพศย์

จากเดิมที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีบทบาทเพิ่มเติมในด้านการผลิตบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษา ตลอดจนกระทั่งออกแบบและสร้างเครื่องมือแพทย์ขึ้นใช้เองภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยเริ่มจากการผลิตนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ขึ้นก่อน และต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ก็ได้เปิดโรงเรียนขึ้นเรียกว่า “โรงเรียนช่างอุปกรณ์การแพทย์” เพื่อผลิตนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งต่อมาก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้น ให้จัดตั้ง “โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์” ขึ้นภายใต้สังกัด “สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และได้ย้ายสถานที่ทำการจากบริเวณชั้นใต้ดิน ตึกสรีรวิทยา โรงพยาบาลศิริราช มายังพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รายชื่อหัวหน้าศูนย์ในอดีต
ศ.นพ.ชูศักดิ์  เวชแพศย์    พ.ศ. 2524-2536
ผศ.ประชา  ศิวเวทกุล    พ.ศ. 2536-2641
ผศ.สมศรี  ดาวฉาย    พ.ศ. 2541-2553
ผศ.ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์    พ.ศ. 2553-2563
อ.ดร.นริศรา โกมลวรรธนะ    พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

Total Page Visits: 973 - Today Page Visits: 1