อบรมพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ (Training course for ICU Nurse)

ตรวจสอบรายชื่อ/แจ้งการชำระเงิน

รุ่นที่ 43 วันที่ 7-18 มิถุนายน 2564
(จำนวนที่นั่งเต็มแล้ว)

Download เอกสารยกเลิกการอบรม (รุ่นที่ 43)

ตรวจสอบรายชื่อ/แจ้งการชำระเงิน

รุ่นที่ 44 วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564
(จำนวนที่นั่งเต็มแล้ว)

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล” ขึ้น โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น (2 สัปดาห์) ทางด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติ ที่่เน้นหนักไปที่หลักการทำงานของเครื่อง การใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องมือที่สามารถกระทำได้เองโดยผู้ใช้งานเครื่อง โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้งระบบงานในหอผู้ป่วยวิกฤติ เครื่องมือสำคัญที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติทั้งเครื่องมือในระบบการไหลเวียนโลหิต เครื่องมือในระบบการหายใจ เครื่องมือที่หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก และความรู้ทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระทั่งความปลอดภัยและอันตรายทางไฟฟ้า วิทยากรในการอบรมจะมาจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำ ผู้ที่สอบผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และยังได้รับหน่วยกิตคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

การอบรมจะจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 รอบ รอบแรกประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และรอบที่สองประมาณช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

Total Page Visits: 1856 - Today Page Visits: 1