อบรมพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤต (Training course for ICU Nurse)

หลักสูตร “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล”

อบรมรุ่นที่ 43 ลงทะเบียน แจ้งชำระเงิน ตรวจสอบรายชื่อ
(รับจำนวน 100 ท่าน) (วันนี้ – 21 พ.ค.) (17 พ.ค. – 4 มิ.ย.)
อบรมรุ่นที่ 44 ลงทะเบียน แจ้งชำระเงิน ตรวจสอบรายชื่อ
(รับจำนวน 100 ท่าน) (วันนี้ – 15 ต.ค.) (1 ต.ค. – 5 พ.ย.)
Download เอกสารการอบรม

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล” ขึ้น โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น (2 สัปดาห์) ทางด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต ที่เน้นหนักไปที่หลักการทำงานของเครื่อง การใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องมือที่สามารถกระทำได้เองโดยผู้ใช้งานเครื่อง โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้งระบบงานในหอผู้ป่วยวิกฤต เครื่องมือสำคัญที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตทั้งเครื่องมือในระบบการไหลเวียนโลหิต เครื่องมือในระบบการหายใจ เครื่องมือที่หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก และความรู้ทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระทั่งความปลอดภัยและอันตรายทางไฟฟ้า วิทยากรในการอบรมจะมาจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำ ผู้ที่สอบผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองของการผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และยังได้รับหน่วยกิตคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

          การอบรมจะจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 รอบ รอบแรกประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม และรอบที่สองประมาณช่วงเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสิรินทร์ พิบูลนิยม อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม